image

อัตราค่าห้องพักผู้ป่วย

ห้องพักผู้ป่วยอายุรกรรม และ ศัลยกรรมและอื่นๆ

ห้องเดี่ยว VIP พิเศษ

3,600 บาท (จ่ายเองวันละ 3,100 บาท)

ห้องเดี่ยว VIP 7 ห้อง

3,200 บาท (จ่ายเองวันละ 2,700 บาท)

ห้องเดี่ยวเล็ก

3,000 บาท (จ่ายเองวันละ 2,500 บาท)

ห้องคู่เล็ก

2,500 บาท (จ่ายเองวันละ 2,000 บาท)

ห้องคู่ใหญ่

2,600 บาท (จ่ายเองวันละ 2,100 บาท)

ห้องรวมพิเศษ 8 เตียง

1,800 บาท

 

ห้องพักกุมารเวช และ สูติ-นารีเวช

ห้องรวม (สูติ-นารีเวช)

500 บาท

ห้องเดี่ยว VIP

3,200 บาท (จ่ายเองวันละ 2,700 บาท)

ห้องเดี่ยว VIP (ห้องเล็ก)

3,000 บาท (จ่ายเองวันละ 2,500 บาท)

ห้องเดี่ยวพิเศษ

2,900 บาท (จ่ายเองวันละ 2,400 บาท)

ห้องรวม (กุมารเวช)

500 บาท

 

หมายเหตุ    สำหรับผู้ป่วยบัตรทองหรือประกันสังคม บัตรทองหรือประกันสังคมช่วยค่าห้องวันละ  500  บาท

                   

ข้อปฏิบัติในการอยู่เป็นห้องพิเศษ

                O กรณีอยู่เป็นห้องพิเศษ ทาง รพ. จะเก็บค่าห้องล่วงหน้า  3  วัน (อยู่ไม่ถึงคืนให้ตามจริง)

                O กรณีอยู่เป็นห้องพิเศษ หากผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จำเป็นจะต้องมีญาติเฝ้าอย่างน้อย 1 คน