image

อุบัติเหตุไม่ต้องสำรองจ่าย

เอกสารประกอบการเบิก  พ.ร.บ. จราจร

ผู้ขับขี่

1. สำเนาใบขับขี่ (ถ้ามี)

2. สำเนาบัตรประชาชนผู้บาดเจ็บ

3. สำเนากรมธรรม์  พ.ร.บ.

4. สำเนากรมธรรม์ ประกันภัย ภาคสมัครใจ(ถ้ามี)

5. สำเนาทะเบียนรถ

6. บันทึกประจำวันจาก สน. พื้นที่เกิดเหตุ

7. เลขเคลมจากตัวแทนประกันภัย กรณีรถยนต์ ที่มีภาคสมัครใจ

8. สำเนาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล  (กรณีส่งต่อมาจาก รพ. อื่น)

ผู้โดยสาร / คนเดินบนถนน

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้บาดเจ็บ

2. สำเนาสูติบัตร กรณีอายุต่ำกว่า 7 ปี

3. สำเนากรมธรรม์  พ.ร.บ.

4. สำเนากรมธรรม์ ประกันภัย ภาคสมัครใจ(ถ้ามี)

5. สำเนาทะเบียนรถ

6. บันทึกประจำวันจาก สน. พื้นที่เกิดเหตุ

7. เลขเคลมจากตัวแทนประกันภัย กรณีรถยนต์ ที่มีภาคสมัครใจ

8. สำเนาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล  (กรณีส่งต่อมาจาก รพ. อื่น)

เอกสารประกอบการเบิกประกันอุบัติเหตุโรงเรียน

1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาสูติบัตรกรณีอายุต่ำกว่า 7 ปี

2. สำเนาบัตรประกันอุบัติเหตุ

3. สำเนาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (กรณีส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่น)