วิสัยทัศน์ (Vision)


     เราจะเป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิที่ได้รับความไว้วางใจของประชาชนในเขตสวนหลวง

พันธกิจ (Mission)


  • ดำเนินการโรงพยาบาลให้มีความมั่นคง มีการเจริญเติบโตบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม

  • บริหารและจัดบริการทางการแแพทย์ด้วยทรัพยากร เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่เหมาะสม

  • มีระบบการบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและบุคคลากรทำงานอย่างมีความสุข

  • ให้บริการดูแลรักษาและสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งระบบรับส่งต่อที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับทุติยภูมิ

ค่านิยม (Values)


  • มีความโปร่งใส (Transparency)

  • มีคุณภาพ (Quality)

  • มีจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (Morality)

  • มีความสามัคคี (Unity)

ปรัชญา (Philosophy)


แพทย์ปัญญาอุทิศ ช่วยชีวิตปวงชน

Wish you can find your favorite exact replica rolex yacht-master watches on this website with less money.