ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพ ฟรี

สำนักงานประกันสังคมได้ให้สิทธิผู้ประกันตนเพื่อ ตรวจสุขภาพ และป้องกันโรค โดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
ได้ที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  โทร.02-314-0726-9 ต่อ 1132,1137

เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น ซึ่งผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิได้ปีละ 1 ครั้ง

 

หากพบความผิดปกติผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรก เช่น การตรวจเต้านมเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม, การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด, การตรวจน้ำตาลในเลือด, การตรวจการทำงานของไต,
การตรวจไขมันในเส้นเลือดเพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรัง, ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน, โรคไขมันในเลือดสูง, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดอุดตัน

ตรวจสุขภาพ

ตรวจสอบข้อมูลโครงการตรวจสุขภาพได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ และที่หมายเลขโทรศัพท์ 1506
เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง