โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา ขอขอบคุณ... มูลนิธิทุนประทาน โดยคุณจันทร์จิรา โชตินุสนธิ์
น้องเทนนิส พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ น้องจูเนียร์ "รามณรงค์ เสวกวิหารี"
มอบเครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง
และอาหารมื้อกลางวัน โดยเชฟกิ๊ก คุณกมล ชอบดีงาม เพื่อมอบให้แก่ทีมแพทย์พยาบาล
และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19

ณ โครงการแกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาขอกราบขอบพระคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้
โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงตลอดไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :