ประวัติแพทย์

นพ.อธิคม วงศ์ศรีสันต์

สาขา : ออร์โธปิดิกส์

การศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00 - 17.00 น. ออร์โธปิดิกส์
อังคาร 08.00 - 17.00 น. ออร์โธปิดิกส์
พุธ 08.00 - 17.00 น. ออร์โธปิดิกส์
พฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น. ออร์โธปิดิกส์
ศุกร์ 08.00 - 17.00 น. ออร์โธปิดิกส์

จันทร์ - อาทิตย์ : 17.00 - 08.00 น.