ประวัติแพทย์

พล.อ.นพ.บุญลือ วงษ์ท้าว

สาขา : ศัลยศาสตร์

การศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00 - 17.00 น. ศัลยศาสตร์
อังคาร 08.00 - 17.00 น. ศัลยศาสตร์
พุธ - -
พฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น. ศัลยศาสตร์
ศุกร์ 08.00 - 17.00 น. ศัลยศาสตร์