ประวัติแพทย์

พญ.ปีฐะกาญจน์ แสงณฤทธิ์

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

การศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00 - 19.00 น. เวชปฎิบัติทั่วไป
อังคาร 08.00 - 19.00 น. เวชปฎิบัติทั่วไป
พุธ 08.00 - 19.00 น. เวชปฎิบัติทั่วไป
พฤหัสบดี 08.00 - 19.00 น. เวชปฎิบัติทั่วไป
ศุกร์ 08.00 - 19.00 น. เวชปฎิบัติทั่วไป