ประวัติแพทย์

นพ.ธีรพล มากวงศ์

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

การศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00 - 11.00 น. เวชปฎิบัติทั่วไป
อังคาร 08.00 - 11.00 น. เวชปฎิบัติทั่วไป
พุธ 08.00 - 11.00 น. เวชปฎิบัติทั่วไป
พฤหัสบดี 08.00 - 11.00 น. เวชปฎิบัติทั่วไป
ศุกร์ 08.00 - 11.00 น. เวชปฎิบัติทั่วไป