ประวัติแพทย์

นพ.สุชาติ ตรีชัยวิริยะกุล

สาขา : เวชศาสตร์ครอบครัว

การศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 07.00 - 17.00 น. เวชศาสตร์ครอบครัว
อังคาร 07.00 - 17.00 น. เวชศาสตร์ครอบครัว
พุธ 07.00 - 17.00 น. เวชศาสตร์ครอบครัว
พฤหัสบดี 07.00 - 17.00 น. เวชศาสตร์ครอบครัว
ศุกร์ 07.00 - 17.00 น. เวชศาสตร์ครอบครัว