ประวัติแพทย์

นพ.ประเสริฐ อังกูรไกรวิชญ์

สาขา : ออร์โธปิดิกส์

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 10.00 - 17.00 น. ออร์โธปิดิกส์
อังคาร 10.00 - 17.00 น. ออร์โธปิดิกส์
พุธ 10.00 - 17.00 น. ออร์โธปิดิกส์
พฤหัสบดี 10.00 - 17.00 น. ออร์โธปิดิกส์
ศุกร์ 10.00 - 17.00 น. ออร์โธปิดิกส์