ประวัติแพทย์

นพ.ฐิติวัฒน์ พรพัฒนานิคม

สาขา : อายุรศาสตร์

การศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13.00 - 15.00 น. อายุรศาสตร์
อังคาร 13.00 - 15.00 น. อายุรศาสตร์
พุธ 13.00 - 15.00 น. อายุรศาสตร์
พฤหัสบดี 13.00 - 15.00 น. อายุรศาสตร์
ศุกร์ 13.00 - 15.00 น. อายุรศาสตร์