ประวัติแพทย์

นพ.ณัฐพลัฏฐ์ ฉัตรจิตกรกุล

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

การศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00 - 16.00 น. เวชปฎิบัติทั่วไป
อังคาร 08.00 - 16.00 น. เวชปฎิบัติทั่วไป
พุธ 08.00 - 16.00 น. เวชปฎิบัติทั่วไป
พฤหัสบดี 08.00 - 16.00 น. เวชปฎิบัติทั่วไป
ศุกร์ 08.00 - 16.00 น. เวชปฎิบัติทั่วไป