ประวัติแพทย์

นพ.ณัฐพลัฏฐ์ ฉัตรจิตกรกุล

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

การศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

For men and women, the aaa excellent copy breitling watches review with Swiss movements can be best choices.

The UK high imitation breitling transocean watches can meet common demands. The other hot models are also available.

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00 - 16.00 น. เวชปฎิบัติทั่วไป
อังคาร 08.00 - 16.00 น. เวชปฎิบัติทั่วไป
พุธ 08.00 - 16.00 น. เวชปฎิบัติทั่วไป
พฤหัสบดี 08.00 - 16.00 น. เวชปฎิบัติทั่วไป
ศุกร์ 08.00 - 16.00 น. เวชปฎิบัติทั่วไป