ประวัติแพทย์

ทพญ.เบญจวรรณ เพิ่มไชยศิริ

สาขา : ทันตแพทย์

การศึกษา

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00 - 15.00 น. ทันตแพทย์
อังคาร 08.00 - 15.00 น. ทันตแพทย์
พุธ 08.00 - 14.00 น. ทันตแพทย์
พฤหัสบดี 08.00 - 15.00 น. ทันตแพทย์
ศุกร์ 08.00 - 15.00 น. ทันตแพทย์