ประวัติแพทย์

พญ.รุ่งลัดดา ตัณฑวิเชียร

สาขา : อายุรศาสตร์

การศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00 - 11.00 น. อายุรศาสตร์
อังคาร 08.00 - 11.00 น. อายุรศาสตร์
พุธ 08.00 - 11.00 น. อายุรศาสตร์
พฤหัสบดี 08.00 - 11.00 น. อายุรศาสตร์
ศุกร์ 08.00 - 11.00 น. อายุรศาสตร์