ประวัติแพทย์

นพ.เชาวนะ ดุสิตนานนท์

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

การศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยลูแวง

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 10.00 - 16.00 น. เวชปฎิบัติทั่วไป
อังคาร 10.00 - 16.00 น. เวชปฎิบัติทั่วไป
พุธ 10.00 - 16.00 น. เวชปฎิบัติทั่วไป
พฤหัสบดี 10.00 - 16.00 น. เวชปฎิบัติทั่วไป
ศุกร์ 10.00 - 16.00 น. เวชปฎิบัติทั่วไป